Vrijwilligers

Parochies kunnen ten enenmale niet bestaan zonder het functioneren van betrokken vrijwilligers. Dat is gewoon zo. En zij opereren niet alleen op het pastorale vlak maar ook op vele gebieden die te maken hebben met een goed huishouden. Zie hiervoor onderstaande opstelling. Het mooie is dat in de praktijk de diverse groepen zich goed pakken en dat maakt het werken wel zo prettig. Ook mooi is dat het werk van de diverse vrijwilligers zo enorm verschillend is en dat maakt dat er altijd wel een werkgroep is die je qua werkzaamheden zal aanspreken als je op zoek bent naar een “sociale” invulling van je vrije tijd. Dus: hebt u tijd en wilt u zich inzetten voor uw medemens, kijk dan eens naar onderstaande opstelling.

Overzicht werkgroepen vrijwilligers:

Pastoraal/ diaconaal

Liturgisch

Aanbiddinggroep: dit is een vaste groep personen die bijna altijd aanwezig is wanneer in onze kerken het Allerheiligste wordt uitgesteld.

Fatimagebedsgroep: ook een vaste groep parochianen van de Fatimaparochie die 2 wekelijks bij elkaar komt om te bidden tot O.L.Vrouw van Fatima.

Doorstart: een groep weduwen die tweewekelijks bij elkaar komt voor sociaal contact; elkaar ondersteunen.

Doopvoorbereiding: Wilt u uw kindje laten dopen? Neem contact op en de voorbereidingen hiertoe worden in gang gezet.

Communiewerkgroep: de leden van deze groep helpen in het kader van de voorbereiding van de kinderen van alle scholen die de Eerste Heilige Communie willen doen.

Gezinsmis: in onze kerken vinden regelmatig missen plaats voor kinderen en jongeren. Dat vraagt een bijzondere aanpak. De leden van deze werkgroep bereiden de gezinsmissen voor, verzorgen de werving, oefenen met de kinderen de teksten en zorgen voor een goed verloop van de mis.

Avondwake: de leden van de avondwake verzorgen, indien gewenst, een gebedsdienst voor een overledene aan de vooravond van de uitvaart.

Kosters: zij hebben een belangrijke voorbereidende taak voor de diensten in de kerk en zijn dientengevolge onmisbaar.

Bedevaarten: Bedevaarten ( Kevelaer, Banneux, Fatima, Lourdes, Rome ) spelen een belangrijke rol in de verkondiging en beleving van het geloof. De mensen van deze groep organiseren reizen naar bedevaartsoorden dichtbij en veraf.

Collectanten: een belangrijke bron van inkomsten voor de parochie zijn de collecten, die door de leden van deze werkgroep tijdens de diensten in de kerk worden opgehaald.

Lectoren: tijdens de H.Missen verzorgen deze personen de lezingen en de voorbeden.

Parochieblaadje ‘t KLökske: het parochieblaadje is een belangrijk communicatiemiddel van de parochie. Alles wat met het reilen en zeilen van de parochies te maken heeft, wordt hierin gepubliceerd. Maar ook hier is veel te doen: redactioneel werk, de lay-out samenstellen, foto’s maken en uitwerken, redigeren, overleg, etc.

Rozenkrans voorbidders: de deelnemers van deze groep zijn de voorbidder van de rozenkrans die in onze parochies altijd voor de heilige mis wordt gebeden.

Kerkbijdrage administratie: een parochie in Nederland is voor haar inkomsten helemaal aangewezen op vrijwillige bijdragen van de parochianen. Het spreekt vanzelf dat er zeer zorgvuldig moeten worden omgesprongen met de beschikbare geldmiddelen. De leden van deze werkgroep hebben de belangrijke taak op zich genomen de parochiële boekhouding bij te houden.

Kerkbalans postbezorging: deze groep bezorgt de post van de jaarlijkse actie voor de kerkbijdrage.

Acolieten & misdienaars: deze zijn de belangrijkste helpers van de priester tijdens de Heilige Mis.                      

Facilitair:

Klusgroep: In en rond een kerkgebouw is er altijd wat te doen. De personen van de klusgroep staan klaar om dingen te onderhouden en te repareren.

Onderhoud tuin: de tuin rond de pastorie moet er natuurlijk altijd keurig verzorgd bijliggen. Een rechtgeaard tuinliefhebber zorgt hiervoor.

Interieurverzorging kerk: een nette verzorging van de kerk is heel belangrijk voor de presentatie van een parochie. De leden van deze werkgroep zorgen dat de kerk altijd tip top in orde is.

Opbouw kerststal: ieder jaar bouwt deze werkgroep met veel creativiteit de kerststal in de beide kerken op, hetgeen door vele parochianen zeer wordt gewaardeerd. Ook in de Lambertuskapel, de Barabarakapel en het Parochiehuis wordt een mooie kerststal opgebouwd.

Kerkversiering/Bloemen: een mooi versierde kerk, vooral tijdens de hoogfeesten, werkt zeer stichtend. De leden van deze werkgroep zorgen voor bloemen en overige versieringen.

Onderhoud kerkhof: ook op een kerkhof moet veel werk verricht worden wil dit er netjes en uitnodigend uitzien. De personen van deze werkgroep hebben deze taak op zich genomen.

Parochiebureau: het parochiebureau is als het ware het kloppende hart van de parochie. Iedereen die gebruik wenst te maken van de diensten van de parochie komt hier naar toe voor informatie etc.

Vastenactie: de leden van deze werkgroep verzorgen de flyers in het kader van de Vastenactie, die ieder jaar ten behoeve van een project in de Derde Wereld wordt gehouden.

Verzorging kerklinnen: Al het altaarlinnen als ook de gewaden van de bedienaren worden door de personen van deze groep gewassen en versteld.

Beheer Parochiehuis: Het Parochiehuis in Reuver wordt beheerd door een beheerder, die bijgestaan wordt door enkele vrijwilligers die wisselend de verschillende diensten draaien.

Koren:                      

Kinderkoortje Reuver: een keer per maand wordt in Reuver een gezinsmis gehouden die door het kinderkoor wordt opgeluisterd.

Gertrudiskoor Beesel: luistert de H. Missen en uitvaarten op in de H. Gertrudiskerk te Beesel. De repetities van dit koor vinden elke maandag plaats van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Fatimakoor Offenbeek: luistert de H.Mis op zaterdagavond om 19.00 op in Reuver. Ook verzorgt zij evt. de uitvaarten van parochianen van de Fatimaparochie. De repetities van dit koor vinden elke donderdagavond plaats van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Kerkkoor Beesel: luistert de H. Missen en uitvaarten op in de H. Gertrudiskerk te Beesel. De repetities van dit koor vinden elke dinsdag plaats van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Lambertuskoor Reuver: dit is een gemengd koor. Het koor luistert de uitvaarten en H. Missen op in de Lambertuskerk met Gregoriaanse gezangen. De repetities vinden plaats elke donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. De dames  treden ook als afzonderlijk koor op.

Lambertus Herenkoor Reuver: Dit koor luistert de uitvaarten en H. Missen op in de Lambertuskerk met Gregoriaanse gezangen.

Schola B.R.O.: Het gregoriaans koor van de drie parochies samen.