Uitvaarten

Een uitvaartdienst, wat kan er eigenlijk allemaal en wat kost het.???

Iedereen zal begrijpen dat een uitvaartdienst vanuit de kerk aan regels gebonden is. Slechts weinig mensen weten hoe het precies zit. Om hier helderheid in te verschaffen heeft het kerkbestuur alles nog eens op een rijtje gezet.

Ruimere mogelijkheid tot begraven.

Sinds enige tijd is er weer, na goed overleg tussen het Kerkbestuur en het College van B. en W. een ruimere mogelijkheid om, bij begraven of as-bijzetting, naast het kiezen voor de algemene begraafplaatsen, ook  te kunnen kiezen voor het Oude Kerkhof in Reuver. Het Kerkbestuur wil het kerkhof open stellen voor inwoners en oud-inwoners van de gemeente Beesel of directe familie van genoemde inwoners.

 Het “Oude Kerkhof” in Beesel gaat in 2019 van de kerk in eigendom over naar de gemeente Beesel, mogelijk dat er dan aanpassingen komen in de huidige (on)mogelijkheden van begraven.

Het “Oude Kerkhof in Reuver” blijft in eigendom van de Parochiecluster Beesel-Reuver-Offenbeek.

Wat kan het Parochiecluster Beesel-Reuver-Offenbeek u bieden

  1. Traditionele plechtige kerkelijke uitvaartdienst  met eucharistieviering o.l.v. een priester. Samenstelling viering (zang /eigen inbreng) in overleg tussen familie en kerk.
  2. Kerkelijke uitvaart met woorddienst, dus zonder eucharistieviering o.l.v. een priester of diaken. Ook hier samenstelling dienst in overleg.
  3. Avondwake, op de vooravond van en meestal in combinatie met een kerkelijke uitvaart. Ook kan men er voor kiezen enkel een Avondwake te houden.Deze Avondwake wordt verzorgd door vrijwilligers van de Parochie in samenwerking met de Schola B. R. O. of het Herenkoor.
  4. Uitvaartdienst in mortuarium of crematorium, o.l.v. pastoor of diaken. Samenstelling dienst in overleg.

Plaatsen van de diensten

Genoemde diensten 1, 2 en 3 worden gehouden in de Gertrudiskerk in Beesel, de Lambertuskerk in Reuver, of in de kloosterkapel van het voormalige klooster in Reuver.

De plaats van de dienst genoemd onder 4 wordt bepaald door het mortuarium of het crematorium van uw keuze.

 Aanvangstijden diensten kerken.

De aanvangstijden van de diensten in de kerken en de kapel zijn bij voorkeur als volgt.

Aanvangstijd Avondwake 19.00 uur.

Aanvangstijd Uitvaartmis of een Uitvaart met woorddienst 10.30 uur.

In overleg met pastoor of diaken kan ook voor een ander tijdstip worden gekozen.

Begraafplaatsen in de gemeente Beesel.

Als plaats voor het begraven na een dienst, dan wel het bijzetten van een urn na crematie, kan er binnen onze gemeente gekozen worden uit resp. de 2 gemeentelijke algemene begraafplaatsen in Reuver of in Beesel, of uit een van de twee oude katholieke kerkhoven bij de kerken in Beesel of in Reuver. (De mogelijkheden van het kerkhof in Beesel zijn beperkt en zijn nog nader punt van discussie).

Begeleiding van de overledene en de naaste familie naar een van de algemene begraafplaatsen of kerkhoven door de priester/diaken is mogelijk en over het algemeen ook gebruikelijk.

Eigen inbreng gezangen en gesproken woord tijdens de dienst.

Bij een kerkelijke uitvaartdienst met een eucharistieviering is het gebruikelijk dat een groot deel van de gezangen op gepaste wijze wordt verzorgd door het kerkkoor. Een aantal van de vaste en de wisselende gezangen zijn immers onderdeel van de eredienst (gezongen gebeden ter ondersteuning van de  kerkelijke riten tijdens de dienst). Deze gezangen worden daarom bij voorkeur door een daartoe geoefend kerkkoor gezongen. Tot deze gezangen behoren: de Introitus of binnen-geleiding, de Kyrië, het Offertorium, de Sanctus, het Agnus Dei, de Communio en als slotlied de Uitgeleide.

Bovengenoemde door het koor te zingen vaste en wisselende gezangen kunnen tot op zekere hoogte  variëren en zijn desgewenst in overleg met de familie te bepalen. (Gregoriaanse mis, Hollandse mis, enz.)

 Naast de door het koor te zingen vaste en wisselende gezangen zijn er echter een aantal liederen die behoren tot de vrije keuze, de zogenaamde muzikale omlijsting met bij de dienst passende liederen. Tot deze gezangen behoren: de tussenzang na de eerste lezing, communieliederen en een lied aan het begin van de Absoute, voordat de priester overgaat tot besprenkeling en bewieroking van de overledene. Worden er meerdere communieliederen gezongen, dan wordt er minstens één lied gezongen door het kerkkoor. Deze liederen worden bij voorkeur, in goed overleg tussen een vertegenwoordiger van het koorbestuur en de familie, gekozen. Hiermee kunt u een eigen muzikale kleur geven aan de dienst. De vertegenwoordiger van het koorbestuur kan u daarbij helpen door u een uitgebreide lijst met liederen voor te leggen, waaruit u uw keuze kunt maken.

Tijdens de dienst kunnen de door u gekozen liederen door het kerkkoor, door leden van de familie, door kennissen van de familie, of door inhuurkrachten worden verzorgd. (Kosten inhuurkrachten voor eigen rekening). Bij de vrije keuze van de liederen heeft “life” gespeelde of gezongen muziek de voorkeur boven cd-muziek. (cd-muziek in overleg!).

De eigen inbreng door het gesproken woord in de dienst is altijd bespreekbaar. Denk hierbij aan het zelf verzorgen van de eerste lezing uit de bijbel, de voorbeden, het uitspreken van een “In Memoriam”, het ontsteken van kaarsen rond de baar.

Is het de uitdrukkelijke wens om naast de vaste en wisselende gezangen en genoemde muzikale omlijsting nog een “eigen lied” van de overledene ten gehore te brengen dan is daar de ruimte voor direct na de dienst. Een en ander in overleg met Pastoor / Diaken. (Hier is ruimte voor eigen cd-muziek)

Desgewenst kan er van de gehele dienst in Reuver een geluidsopname worden gemaakt.

Kosten

Parochianen, die in vier voorgaande jaren de minimale kerkbijdrage betaalden, hoeven geen bijdrage voor de uitvaartdienst te voldoen. Betaalde men minder dan het minimumbedrag, dan wordt in verhouding de kosten voor de uitvaartdienst berekend. Werd er geen kerkbijdrage betaald, dan zijn de kosten voor de uitvaart in kerk, mortuarium of crematorium als volgt:

Kerkelijke uitvaart 480 euro. Dit is inclusief de kosten voor koor en dirigent / organiste.

Uitvaartdienst mortuarium of crematorium 400 euro. Dit is, bij het ontbreken daarvan, exclusief kosten voor koor en dirigent / organiste.

Los van de kerkbijdrage zijn de kosten voor een avondwake altijd 130 euro. Dit is eveneens inclusief de kosten voor koor en dirigent /organiste.

Voor de begeleiding door Priester / Diaken naar een van de kerkhoven of algemene begraafplaatsen wordt 50 euro gevraagd.

Contact

De familie neemt na een overlijden van een familielid waarbij een uitvaart of, na langere tijd, een bijzetting van een urn vanuit de kerk aan de orde is, contact op met de uitvaartverzorger. Deze zal op zijn beurt zo snel mogelijk  het informatiepunt van de kerk op de hoogte stellen, waarna pastoor zo vlug mogelijk contact zal opnemen met de familie.

Indien na de uitvaartdienst vanuit de kerk een begraving of bijzetting op een van de 2 genoemde kerkhoven wordt verlangd, dan zal dit eveneens door de uitvaartverzorger tijdig via genoemd informatiepunt worden gecoördineerd.

Begravingen en bijzettingen op de algemene begraafplaatsen worden via de uitvaartverzorger door de gemeente geregeld.

Het ligt in de bedoeling dat de uitvaartondernemer aan de nabestaanden deze informatie ter hand zal stellen bij een uitvaartdienst, een begraving, of een as-bijzetting vanuit een van de kerken in de gemeente Beesel.

Bent u ook begaan met een goede instandhouding van het kerkhof en bent u in staat om zo nu en dan hand- en spandiensten te verlenen als aanvulling op het reguliere onderhoud, dan bent u van harte welkom. Als u zelf niet kunt maar u kent mensen in uw omgeving die zich voor dit werk zouden kunnen en willen inzetten net zoals dat in Beesel, Belfeld en Herten al gebeurt, maak hen dan attent op deze mogelijkheid zodat ook zij zich kunnen aanmelden. Bij voldoende deelname hebben we misschien mogelijkheden om aan het achterstallige onderhoud aan de graven te werken, een zaak die bij het huidige onderhoud teveel blijft liggen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Voor nadere informatie of aanmelding kunt u zich wenden tot: Henk Naus Beeselseweg 7 Reuver, tel 474 3216.