Overige vieringen

Naast de sacramenten zijn er ook nog andere vieringen. Door gebed, gezang, het luisteren naar het woord van God en door bezinning is het ook mogelijk dat de parochiegemeenschap samenkomt ook wanneer er soms geen priester aanwezig is. Deze vieringen zijn van groot belang.

Rozenkransgebed

In onze parochies wordt door de week voor elke Heilige Mis de rozenkrans gebeden. In de Mariamaanden mei en oktober gebeurt dit ook in het weekend voor de Heilige Mis. Het rozenkransgebed wordt ten zeerste door de kerk aanbevolen. Bij het rozenkransgebed bidden wij voor de noden en de intenties van onze parochianen. Deze kunnen door iedereen opgeschreven worden in het intentieboek dat in iedere kerk aanwezig is.

Fatimagebedsgroep

Om de twee weken komt in de Fatimakapel de Fatima gebedsgroep bij elkaar. Altijd op dinsdag om 19.45 uur. Tijdens dit gebedsuur komen mensen bij elkaar om samen de rozenkrans te bidden, wordt er gezongen, zijn er stille momenten en een overweging van een lezing uit de H.Schrift. Ook wordt er voor persoonlijke en wereldlijke noden gebeden. Het gebedsuur is voor iedereen toegankelijk.

Kruisweg

In de veertigdagentijd bidden wij door de week voor de Heilige Mis in plaats van de rozenkrans de kruisweg. Tijdens het bidden van de kruisweg overdenken we het lijden en sterven van Jezus Christus ter voorbereiding op het paasfeest.

Kinderzegening

Ieder jaar vindt na Kerstmis in een van de parochies de kinderzegening plaats. Bij deze kinderzegening, waarbij het geboorteverhaal van Jezus wordt verteld, vragen we God om zegen voor onze kinderen.

Uitvaarten

Een bijzonder ingrijpende gebeurtenis in het leven van mensen is het overlijden van een dierbare. Het spreekt vanzelf dat wij als parochie u zo goed mogelijk willen bijstaan om op een goede en waardige wijze afscheid te nemen van uw dierbare. De dood is immers voor de christen het begin van eeuwig leven bij God.

In een kerkelijke uitvaart wordt het geloof in de verrijzenis van Jezus Christus tot uitdrukking gebracht. In de uitvaartviering bidden wij om het eeuwige leven bij God voor de overledene. Voor de nabestaanden bidden wij dan om kracht en moed om het verlies te dragen. Want niet verdriet en dood hebben het laatste woord maar de vreugde en het eeuwige geluk bij God.

Wilt u een kerkelijke uitvaart, neemt u dan zo snel mogelijk via de uitvaartondernemer contact op met de parochie. De pastoor of de assistent-pastoor zal u dan zo spoedig mogelijk thuis bezoeken. Wij streven ernaar, mede vanwege de koren en de vele verplichtingen van de geestelijkheid, de uitvaarten te laten plaatsvinden om 10.30 uur of eerder. Aan de vooravond van de uitvaart kan er, al naar gelang het weekrooster, een avondmis of een avondwake worden gehouden. Is de uitvaart in de kerk, dan heeft u de keuze tussen een eucharistieviering of een woorddienst.

Kiest u voor een eucharistie tijdens de uitvaart dan is het mogelijk, in afspraak met het koor, te kiezen voor een Nederlandse of een Gregoriaanse mis. In overleg met de contactpersoon van het koor is het mogelijk maximaal twee liederen zelf te kiezen uit het repertoire van het koor.