Fatimakerk aan de eredienst onttrokken

De plechtige viering werd opgeluisterd door het Herenkoor en het St. Gertrudiskoor van Beesel, het Herenkoor en St. Lambertuskoor van Reuver en het eigen kerkkoor van Offenbeek. Tijdens de plechtige intocht werd het passende lied gezongen: ‘Wij treden biddend in Uw licht, op U is onze hoop gericht dat alles wat op aarde leeft ten allen tijd Uw liefde geeft’.De alom bekende Gregoriaanse 8stemis werd alternerend gezongen met het 3de Credo. Ook werden er verschillende meerstemmige liederen gezongen.
In zijn homilie ging de Bisschop onder meer in op de tekst van het Evangelie waar een wetgeleerde aan Jezus vroeg; “Meester wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?” En Jezus verwees hem naar de wet, wat leest ge daar? De wetgeleerde sprak: “Gij zult de Heer, uw God beminnen met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand, en uw naaste gelijk uzelf.” Hierop vroeg de wetgeleerde weer aan Jezus: En wie is mijn naaste?” En nu vertelde Jezus hen de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. : “Een reiziger is onderweg van Jeruzalem naar Jericho en valt in handen van rovers, ze plunderden en mishandelden hem en lieten hem vervolgens halfdood liggen. Bij toeval kwam er een priester langs, hij zag hem wel maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een Leviet. Toen kwam er een Samaritaan, hij zag hem en kreeg medelijden en hij deed er alles aan om hem te helpen en zorgde goed voor hem. Dan vraagt Jezus: “Wie van deze drie lijkt u de naaste te zijn?” De wetgeleerde antwoordde: “Die hem barmhartigheid getoond heeft.” En Jezus sprak:“Ga dan en doet gij evenzo.”De boodschap die de bisschop ons mee wilde geven was, niet wegkijken maar daar waar we kunnen en nood zien een helpende hand reiken en onze naaste zien, niet wegkijken maar ze aannemen zoals we zelf ook geaccepteerd willen worden door anderen, niet wegkijken maar Jezus vinden in de Barmhartige Samaritaan en Hemnavolgen.

Na de preek van de Bisschop werd het Credo gezongen en tijdens de voorbede werd gebeden voor allen die in de Fatimakerk zijn Gedoopt, Gevormd, de Heilige Communie mochten ontvangen en het Ja-woord aan elkaar hebben gegeven en voor hen die vanuit de Fatimakerk hun Uitvaartdienst hadden. Aan het einde van de viering werd het altaar ontbloot, de altaarsteen verwijderd en werd door de koren het Ave Maria gezongen. Toen het Allerheiligste uit het tabernakel werd genomen zongen de koren het lied: Grosser Gott wir loben Dich. Met Jezus in het midden trok men de kerk uit, de klokken begonnen te luiden en toen iedereen buiten was gingen de deuren langzaam dicht. Het Tantum Ergo werd gezongen en de klokken vielen stil. Daarna opstelling van de processie; kruisdrager en misdienaars met flambouwen, pastoor met het Allerheiligste en misdienaars met de relikwie van Pater Claret en altaar relikwie, de Deken en de Bisschop met de beminde gelovigen en aan het einde het Fatimabeeld met communicantjes.  De rozenkrans biddend  trok de stoet naar de St. Lambertuskerk alwaar onder het luiden van de klokken de groep welkom werd geheten.

Het Fatimabeeld werd midden in de kerk geplaatst, na het zingen van het Tantum Ergo en de zegen met het Allerheiligste door onze pastoor, zongen alle aanwezigen het Fatimalied . En zo kwam er een einde aan een zingend en biddend getuigenis van allen die deelnamen aan de dankviering bij gelegenheid van de sluiting van de Fatimakerk. Pastoor Cesar nodigde alle aanwezigen uit om in het Parochiehuis samen koffie te drinken met een lekker stukje vlaai erbij.

Méér foto's (klik op eerste foto)