Financiële zaken

Algemeen

De pastorale kant van het parochie is natuurlijk het voornaamste aandachtspunt. Maar ook voor een parochie geldt: voor niets gaat de zon op. Er moeten ook de materiele voorwaarden geschapen worden opdat een parochie haar taken naar behoren kan vervullen. Kort gezegd: ook een parochie heeft geld en gebouwen nodig om haar werk te kunnen doen.

Gebouwen

Een van de belangrijkste kosten van de parochie is het onderhoud van de kerken. Vele kerken in ons bisdom werden reeds gesloten omdat het onderhoud financieel niet meer mogelijk was. Het doet pijn te zien dat steeds meer kerken aan de eredienst worden onttrokken. Vooral nu in een tijd dat er toch nieuwe belangstelling is voor geloof en kerk. Voor het behoud en de instandhouding van het kerkgebouw zijn wij mede aangewezen op bijdragen van onze parochianen.

Inkomstenbronnen en tarieven

Een van de taken van het kerkbestuur is het voeren van een goed financieel beheer.
Onder goed financieel beheer wordt verstaan, dat door een correcte besteding van de inkomsten, het voortbestaan en de groei van de parochie wordt gegarandeerd.

Waaruit bestaan de inkomsten van een parochie?

a          Inkomsten van parochianen: collecten, misintenties, kaarsen, kerkbijdragen, giften

b          Inkomsten uit vermogen : verhuur, pacht, grafrechten, rente

c          Overige inkomsten : subsidies, inkomsten uit acties