Doopsel

Bij het doopsel giet de priester water over het hoofd van de dopeling, waarbij hij de Drie-eene God aanroept: “Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest”. Door het doopsel wordt de dopeling opgenomen in de gemeenschap van de Kerk. Bovendien krijgt hij vergeving en krijgt deel aan de zending van Christus. Wie zijn kind laat dopen neemt de verplichting op zich zijn kind op te voeden in de geest van Christus en zijn Kerk.

Aanmelding

Indien u uw kind wilt laten dopen neemt u dan tijdig contact op met het Parochiehuis Reuver (077-850 43 30) of gebruik het Informatieformulier voor het dopen van uw kind. We zullen u dan alle benodigde bescheiden doen toekomen en de datum van het doopsel met u vastleggen.

Doopviering

De dopelingen in ons parochiecluster worden in afzonderlijke vieringen apart gedoopt.

Doopdata

Zie hiervoor de Jaarplanner. De aanvangstijden van de dienst zijn in principe om 12.30 uur

Doopvoorbereiding

Voorafgaand aan het doopsel zal Pastoor Cesar u, na overleg, persoonlijk komen bezoeken.

Peetouders

Een dopeling dient slechts één peter of één meter te hebben of ook een peter en een meter samen. Een peetouder kan niet een ouder van het kind zijn en moet een gevormde katholiek zijn die het 16de levensjaar heeft voltooid. De peetouder houdt samen met de ouders het kind ten doop en helpt de dopeling een leven te leiden in overeenstemming met het doopsacrament.

Kosten

Deze bedragen € 20.00, omvattende de doopkaars, een oorkonde, een doopdoosje met daarin een glossy tijdschrift en een boekje voor de dopeling, en tenslotte een doopduifje dat op het doopbord bij het doopvont komt te hangen en na de kinderzegening, die rond kerstmis wordt gegeven, mee gegeven wordt aan de ouders.