KERKBALANS

Geef voor je kerk!

“Mijn kerk verbindt, mijn kerk in balans”

Onder dat motto wordt dit jaar de Aktie Kerkbalans gehouden.

Zoals u waarschijnlijk wel weet is dat de jaarlijkse actie om mensen te motiveren, te stimuleren om hun kerk een gezond financieel draagvlak te geven. Onze katholieke kerk in Nederland leeft in zekere zin van giften, gaven. Ik zeg uitdrukkelijk in zekere zin, omdat wij als kerk op de eerste plaats leven van Christus, de voor ons gestorven en verrezen Heer zelf. Zonder Hem geen katholieke kerk; ook geen andere christelijke kerk overigens!

Blijft dat je als geloofsgemeenschap wel je kosten hebt: kosten rond gebouwen…kerk, parochiehuis, pastorie en personeel. Dat brengt uitgaven met zich mee en dan is het van groot belang dat zoveel mogelijk leden van die geloofsgemeenschap, van onze parochie meedoen zodat er voldoende inkomsten tegenover staan.

kerkdeur

We leven hier niet in Duitsland waar Kirchensteuer bestaat: als katholiek of evangelisch christen betaal je dan 8 of 9 % van je inkomen…automatisch, zoals dat met het innen van belasting gebeurt.

Bij ons is dat dus niet zo.

Een pastoor wordt bijv. niet betaald door het Rijk, niet door de gemeente, ook niet door het bisdom of het Vaticaan !

Die wordt gewoon betaald door de parochie(s) waarvoor hij is aangesteld: hier concreet dus door de parochies van Beesel/Reuver en Offenbeek.Gewoon volgens de normen, die voor het hele bisdom gelden…

Natuurlijk is de kerk meer als gebouwen, meer als een parochiehuis/bureau of een pastoor…Gelukkig maar! We mogen ons hier gelukkig prijzen met de nodige vrijwilligers, die zich geweldig inzetten voor onze parochies: of het nu gaat om de kosters, de leden van de verschillende koren, mensen die in het parochiehuis werken, mensen die de tuin van de pastorie en het kerkhof bijhouden, leden van de Communiewerkgroep, de vormsel / communiekatecheet, redactieleden van het Klökske, mensen die onze kerken en kapellen prachtig versieren ( met Kerstmis weer helemaal top!!! ), collectanten, lectoren, acolyten, mensen die de kerststallen opbouwen, beheerder van het parochiehuis, mensen die zich inzetten voor de actie Kerkbalans en de vastenactie, mensen die het kerklinnen verzorgen, mensen die door hun bidden de parochies dragen ( o.a. de Fatimagroep en de groep van aanbidders en degenen die ook door de week naar de kerk komen om Eucharistie te vieren en de rozenkrans te bidden ), mensen die zich inzetten voor de Lambertuskerk, de Gertrudis-kerk, de Lambertuskapel, de Barbarakapel en de Maria-kapel en natuurlijk de leden van ons kerkbestuur! Heel veel dank voor uw en jullie inzet!!! 

kerk beesel
Als ik het over het kerkbestuur heb dan heb ik wel een paar punten van zorg. Eigenlijk zouden we er als bestuur minstens twee tot drie nieuwe leden bij moeten hebben. Om het iets concreter te maken, we zijn op zoek naar:

1. iemand die de vastenactie onder zijn hoede neemt… dat organiseert…

2. iemand die het contact met het dekenaat onderhoudt als lid van de dekenale raad  

3. iemand die de vrijwilligers begeleidt en aanstuurt waar nodig…

4. iemand die het kinder/jeugdwerk onder zijn hoede neemt…’aanstuurt…mee vorm gaat geven’

Natuurlijk hoeft iemand voor 1 en 2 niet per se in het bestuur te zitten, maar het zou wel heel praktisch zijn…Daar komt nog eens bij dat ik er graag een paar mensen uit Beesel bij wil hebben…

Het nadeel waar ik nu mee te dealen heb is dat ik praktisch nog nieuw ben en nog maar weinig mensen ken…

Misschien dat u mee wilt denken…mee wilt bidden en wellicht zelf de schouders er onder wilt zetten…

De apostel Paulus schrijft over het belang van de inzet voor de gemeenschap aan de christenen van Rome in het twaalfde hoofdstuk vers 4 tot 8 het volgende:

“Want zoals het menselijk lichaam vele organen heeft met allerlei verschillende functies, zo vormen wij allen tezamen in Christus één lichaam, en ieder afzonderlijk zijn wij evenals de ledematen van het lichaam aangewezen op elkaar. De geestelijke gaven die wij bezitten verschillen naar de bijzondere genade, die ieder van ons is geschonken.

Hebt gij de gave van de profetie ontvangen, gebruik die in overeenstemming met het geloof.

Hebt gij de gave van dienst of van lering ontvangen, legt u dan toe op dienstbetoon of onderricht.

Wie een opwekkend woord heeft moet anderen bemoedigen.

Wie iets heeft uit te delen, schenke het weg met mildheid.

Als ge leiding geeft, doet het met ijver, als ge barmhartigheid betoont, doe het

met blijmoedigheid”

Ongetwijfeld is het zo dat bepaalde door Paulus benoemde gaven op dit moment in onze parochies zich niet of nog niet voordoen…

Blijft dat ik mij er over verheug dat er de nodige parochianen zijn, die zich met hun talenten inzetten voor de parochie: sommigen doen dat al tientallen jaren.

Nogmaals dank daarvoor! Ook dank aan u die misschien al jaren met de Kerkbijdrage mee doet!

Zoals u boven ziet hebben we versterking van de gelederen hard nodig..

Dan gaat het dus niet alleen om mensen, die de kerk financieel weldoen.

Hoe meer mensen hoe liever!    

Geef voor je kerk… zet je in voor je kerk!  

Pastoor Jos Rosenhart

 

De kerkbalans in de praktijk

Naast de bezielende woorden van mijnheer pastoor willen we graag enkele woorden plaatsen die de Kerkmeester Gebouwen aan de redactie stuurde ter toelichting hoe het kerkbestuur de zware taak aanpakt van het groot onderhoud. (redactie)

Hier is zijn bijdrage

kerkraam De gelden van de kerkbalans komen voor een belangrijk deel ten goede aan de instandhouding van het eigen kerkgebouw, met name voor het ongesubsidieerde deel van de restauratiewerkzaamheden die dit jaar zowel in Beesel als in Reuver worden uitgevoerd. De restauratiewerkzaamheden omvatten werkzaamheden gericht op het wind- en waterdicht houden van de kerkgebouwen. In Reuver is dit al voor een belangrijk deel gebeurd en wordt o.a. zichtbaar in het groot onderhoud aan de kerkdeuren, de restauratiewerkzaamheden aan de glas-in-lood-ramen, het onderhoud aan de muurplinten en het schilderwerk aan de luiken en galmborden in de toren.

In Beesel starten de werkzaamheden volgens de huidige planning in de week na Carnaval. Ook hier worden tal van onderdelen in het groot onderhoud opgenomen. Dit alles kost, ondanks de toegezegde subsidies, nog heel veel geld en inspanning van vrijwilligers. Laat zien dat u om uw kerk geeft en doe mee aan de actie kerkbalans.

-