Voor het bestellen van missen, opgeven van een doopsel, informatie etc. klik op "Infoformulier"

Informatieformulier

Zoeken

Nieuws uit het Parochiecluster

vormselDirect na het begin van het nieuwe Schooljaar starten we met de voorbereiding van de leerlingen van groep 8 op het Heilig Vormsel. Na het Doopsel en de Eerste Heilige Communie ontvangt de jongere het Sacrament van het Vormsel. Dit Vormsel neemt een bijzondere plaats in in de groei naar een persoonlijk geloof. 

communieAl snel na de zomervakantie starten we met de voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie 2016. De eerste activiteiten in het kader van deze voorbereiding zijn de info-avonden voor de ouders. Moet ik mijn kind de communie laten doen, ja of neen? 

logoblDe gedreven cineast Marijn Poels, afkomstig uit Swolgen, reisde de afgelopen maanden de wereld rond in opdracht van L1. Hij maakte een nieuwe zevendelige serie onder de titel L1mburg Helpt. Poels gaat op zoek naar de gedrevenheid en passie van Limburgers die zich inzetten voor projecten in de derde wereld. Op avontuurlijke, toegankelijke en soms indringende wijze brengt hij het werk van de vrijwilligers-organisaties in beeld, portretteert hij de lokale bevolking én laat hij ook de hoop zien. Om de zeven afleveringen te produceren kreeg Poels een half jaar de tijd, vertelt hij. “Dat vroeg veel van me. Zowel mentaal als fysiek. Je valt ... 

keramischepanelenkerkplein

Onlangs vonden er gesprekken plaats tussen het Kerkbestuur Beesel en een stuurgroep die streeft naar een structurele expositieruimte in Beesel. In deze stuurgroep zijn de Stichting Beesels Keramisch Erfgoed (SBKE) en de Stichting Draaksteken Beesel vertegenwoordigd. Ook de Stichting Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst is -indirect- betrokken bij de plannen. De bedoeling van voortzetting van deze gesprekken is om te komen tot een medegebruik van de Beeselse Gertrudiskerk door de stuurgroep. Te zijner tijd zal de stuurgroep worden omgevormd tot een stichting. Samen willen we de mogelijkheden onderzoeken om o.a. Beesels Keramisch Erfgoed en aan het Draaksteken gerelateerde stukken in de Gertrudiskerk te exposeren. Voor alle duidelijkheid: de allereerste bestemming van het kerkgebouw zijn en blijven de liturgische vieringen. Het gaat om een medegebruik. 

Zoals bekend verkeren vele Limburgse parochies in grote moeilijkheden. De kerkelijke betrokkenheid vermindert in ernstige mate. Het kerkbezoek loopt terug, er zijn nog nauwelijks vrijwilligers en vooral de terugloop van de financiële inkomsten voor de instandhouding van onze parochiekerken baart grote zorgen. Problemen waarmee ook de Beeselse Gertrudisparochie te maken heeft. In de Brand- brief “Twee voor Twaalf”, die eind december 2013 deur aan deur werd verspreid, heeft het Kerkbestuur zijn zorgen in deze naar alle parochianen kenbaar gemaakt. Als Kerkbestuur zijn we dan ook blij met dit nieuwe initiatief. Als kerkbestuur heb- ben we aangegeven dat we voorstander zijn van een breder gebruik van de kerk- ruimte, mits dit op een verantwoorde wijze gebeurt. We hebben daartoe inmiddels het Bisdom Roermond geraadpleegd. Het Bisdom heeft te kennen gegeven dat het geen bezwaar heeft tegen het beoogde medegebruik van de Gertrudiskerk. Voor het zover is zal er nog heel wat werk moeten worden verricht. Om te komen tot een goede herinrichting van de Gertrudiskerk zullen we door architectenbureaus ontwerpen laten maken en zullen door de stuurgroep c.q. stichting fondsen moeten worden aangeboord om de herinrichting te financieren. We streven er naar om dit plan ruim voor het Draaksteken 2016 gerealiseerd te hebben. Natuurlijk zullen wij u over de voortgang van dit proces op de hoogte houden.

torenfatimakerk2

Enige tijd geleden hebben wij u al geïnformeerd over het feit dat op termijn de Fatimakerk in Offenbeek aan de erediensten zal worden onttrokken. De directe aanleiding daartoe is de slechte bouwkundige staat van de Kerktoren waarvoor geen financiële middelen voorhanden zijn om deze te restaureren. Daarom heeft het Kerkbestuur een sloopvergunning bij de gemeente aangevraagd. De Kerktoren zal op termijn dus uit het straatbeeld gaan verdwijnen. Jammer maar er is helaas geen andere oplossing. De achterliggende reden voor het niet voorhanden hebben van voldoende financiële middelen voor onderhoud en restauratie van de Kerktoren en Kerkgebouw is nadrukkelijk gelegen in het sterk afnemend aantal Kerkbezoekers in de laatste decennia en het daarmede samenhangend lagere niveau van inkomsten uit collectes en kerkelijke bijdragen. Een ontwikkeling die overigens binnen het gehele Bisdom speelt. Binnenkort verwacht het Kerkbestuur een brief van het Bisdom waarin wordt aangegeven dat de Fatimakerk, op een door het Kerkbestuur nader te bepalen datum, aan de Eredienst zal worden onttrokken. Op termijn zal het Kerkgebouw dan ook worden gesloten en zullen de Erediensten in de Lambertuskerk gehouden worden. Het Kerkbestuur heeft voor de herbestemming van de Fatimakerk een comité in het leven te geroepen, dat daartoe momenteel de mogelijkheden onderzoekt. Via dit medium zullen wij u over de ontwikkelingen op de hoogte houden. 

Namens het comité́ herbestemming Fatimakerk, Martien Stevens